Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ
& ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η 'Αποκάλυψις του Νοός' είναι ένας διαδικτυακός χώρος, εις τον οποίον μία ομάδα Ελλήνων, λαμβάνοντας δια του νήματος του νοός Φωτεινόν Λόγον από τον Πνευματικόν Κόσμον, καταγράφει την Γνώσιν την οποίαν λαμβάνει δωρεάν, ίνα είναι προσβάσιμη και να δίδεται δωρεάν. (Διδάσκαλος Σωκράτης)

Ο νους είναι το νήμα το οποίον συνδέει τον εγκέφαλον του ανθρώπου με το πνεύμα του, την καρδίαν του με την ψυχήν του και αποδίδει εις τον άνθρωπον την ιδιότητα του νοήμονος όντος, το οποίον δύναται να παράγει και να χρησιμοποιεί λόγον (ένλογον ον). Ο Πνευματικός Κόσμος ονομάζει αυτό ψυχοπνευματική εν σώματι οντότητα, η οποία είναι τρισυπόστατη (ψυχή, πνεύμα, σώμα) και δισδιάστατη. Αι δύο διαστάσεις της οντότητος είναι ενεργειακές: η διάστασις του υλικού ενεργειακού πεδίου της Γης, εις την οποίαν υπάγεται το σώμα και αι εκφράσεις αυτού μέσω του εγκεφάλου και της σκέψεως, και η διάστασις του ενεργειακού πεδίου του Σύμπαντος, εις την οποίαν υπάγονται η ψυχή και το πνεύμα. Μέσω της πρώτης συνδέεται ο άνθρωπος με την ύλην, μέσω της δευτέρας με το Θείον. Ο νους θέτει εις αρμονικήν λειτουργίαν την ψυχήν και το πνεύμα εις την διάστασιν του υλικού ενεργειακού πεδίου. (Αριστοτέλης)

Ο άνθρωπος, ως ψυχοπνευματική εν σώματι οντότητα, έχει την ανάγκην της αποκαλύψεως του Θεού, διότι έχει την Γνώσιν του Θεού μέσα του από την Δημιουργίαν του. Αυτό αποδεικνύεται από την δυνατότητα της Πίστεως μέσω της ψυχής του και της Φωτίσεως μέσω του πνεύματος του. Χρησιμοποιώντας τον νουν του, φωτίζεται η Πίστις του και το νήμα του νοός του τότε διαστέλλεται έως τας χείρας του Δημιουργού του. (Ιεράρχης Χρυσόστομος)

Παν ό,τι είναι γνωστόν εις τον άνθρωπον ως δημιούργημα, ονομάζεται ύλη. Η αυτόματη εξελικτική προσαρμογή αυτής υπάγεται εις συγκεκριμένους νόμους και κανόνες, οι οποίοι αποτελούν την νόησιν. Η ύλη ενεργεί πάντοτε χωρίς να παραβιάζει την νόησιν και αυτό διότι δεν έχει την ανάγκην της αποδείξεως της υπάρξεως του Θείου, διότι η ιδία είναι η απόδειξις. Ο άνθρωπος, ως πνευματικά εξελισσόμενον ον εντός της ύλης, είναι ο μόνος ο οποίος χρησιμοποιώντας την ύλην προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξιν του Θείου. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δεν εναρμονίζεται με την νόησιν μέσω του νοός του. (Δημόκριτος)

Εις τους αρχαίους χρόνους και ιδιαιτέρως εις την Αρχαίαν Ελλάδα ανεπτύχθη το πνεύμα και δια του νοός εδραιώθησαν αι αξίαι των εννοιών, αι οποίαι εμπεριέχουν πνευματικήν ενέργειαν. Μέσω αυτής της ενεργείας κατενοήθη και απεδείχθη θεωρητικά η ύπαρξις του ενός Αγνώστου Θεού. Ίνα μείνει η θεωρητική απόδειξις αυτή μέχρι της υλικής της αποδείξεως, εχρησιμοποιήθη κατά πολύ ο λόγος μέσω του μύθου. (Όμηρος)

Η θεωρητική ως άνω απόδειξις της υπάρξεως του Θείου εδημιούργησεν το κατάλληλον νοητικόν ενεργειακόν πεδίον εναρμονίσεως του ανθρώπου με την νόησιν της ύλης. Όμως οι ολίγοι που δεν ημπόρεσαν να νοήσουν άρχισαν να διαβάλλουν και να καταστρέφουν το περιβάλλον αυτό, παρασύροντας τους ανθρώπους εις την ανοησίαν. Τότε η ενέργεια του χωροχρόνου ήτο κατάλληλη να υποδεχθεί την ενσάρκωσιν του Θεανθρώπου, ο οποίος επανέφερε εις την Γην την καθαρότητα της αξίας των εννοιών και τις εισήγαγε εις την Ουσίαν της Αγάπης, παίρνοντας εις τους ώμους Του όλα τα απόβλητα (όρους και όρια), τα οποία οι άνθρωποι είχαν εναποθέσει εις αυτήν. Δι' αυτού του τρόπου, εδόθη από τον Θεάνθρωπον η τελευταία ευκαιρία εις τους ανθρώπους να ζήσουν εντός της Ουσίας της Αγάπης. (Ιωάννης ο Πρόδρομος)

Μέσω της Θείας Ουσίας της Αγάπης εδραιώθη το Θείον Φως του Αγίου Πνεύματος εις την Γην ίνα δύνανται τα πνεύματα των ανθρώπων να αγιασθούν και να οδηγηθούν εις την Αιώνιον Ζωήν. Αλλά όπως αυτοί οι οποίοι δεν ημπορούσαν να μπουν εις την νόησιν διέβαλαν και κατέστρεφαν, ίνα μην ημπορεί άλλος να μπει εις αυτήν, ομοίως και εκείνοι οι οποίοι δεν ημπορούσαν να μπουν εις τον Παράδεισον εσκότισαν τα πνεύματα των ανθρώπων ενεργώντας ενάντια προς το Θείον Φως. (Ωριγένης)

Η ιστορία της ανθρωπότητος μας έχει διδάξει ότι όποτε υπήρχε ακμή, ακολουθούσε η παρακμή. Αυτό εγένετο διότι ο Πονηρός, ο οποίος ενεργεί δια την εξαίρεσιν των κανόνων και των αξιών του Θείου, αι οποίαι υπάγονται εις την νόησιν της Δημιουργίας, εισήγαγε με την δύναμιν της ύλης το μικρόβιον του εγωισμού έναντι των αξιών των εννοιών και διαβάλλοντας τους ανθρώπους, τους αφαιρούσε την νόησιν. Αντί να θέτουν πλέον, μέσω της νοήσεως και της Φωτίσεως, τας αξίας των εννοιών ως κανόνα ίνα οδηγηθούν εις το Θείον και την αλλοίωσιν των αξιών ως εξαίρεσιν ίνα μην, μέσω της ανοησίας και του σκοταδισμού, οδηγηθούν εις τον Πονηρόν, έπρατταν ακριβώς το αντίθετον. Έτσι οι κοινωνίες των εγωιστικά σκεπτομένων πλέον ανθρώπων οδηγούντο εις την παρακμήν, κάμοντας τας εξαιρέσεις κανόνα και τον κανόνα εξαίρεσιν, καταργώντας δι' αυτού του τρόπου κάθε ηθικήν αξίαν εις την κοινωνίαν των ανθρώπων. Κατέστρεφον δε, όχι μόνον ό,τι δεν εννοούσαν, αλλά και την ίδιαν την ύλην από την οποίαν εξαρτάντο η ιδία τους η ύπαρξις εις την Γην. Εις αυτήν την παρακμήν ευρίσκεται η ανθρωπότης και σήμερον. Αποκαλύπτοντας την νόησιν με την βοήθειαν του Πνευματικού Κόσμου, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος διαδοχής δημιουργίας εκ Φωτίσεως του πνεύματος μέσω του Θείου και σκοταδισμού του πνεύματος μέσω του Πονηρού. Η 'Αποκάλυψις του Νοός' έρχεται ίνα βοηθήσει τας εξαιρέσεις να γίνουν και πάλι κανών. Εαν κι εσείς σήμερον αισθάνεσθε ότι είσθε η εξαίρεσις εις τον κανόνα αλλά δεν γνωρίζετε με ποίον τρόπον ημπορείτε να επαναφέρετε τας αξίας εις την θέσιν του κανόνος, ο Πνευματικός Κόσμος σας δίδει την Γνώσιν ίνα δύνασθε να βοηθήσετε εμπράκτως εαυτόν, αλλά και αλλήλους. (Διδάσκαλος Σωκράτης)

 

Ο Πνευματικός Κόσμος άνοιξε την πόρτα της Νόησης για να εξαφανιστεί η ανοησία απ' τους ανθρώπους.

Άνοιξε την πόρτα της νοήσεώς σου για να περιοριστεί η ανοησία από το όλον.

 

Ο τρόπος λήψης της Γνώσης είναι νοητική διάσταση επικοινωνίας με την Θεία Αρχή του Πνευματικού Κόσμου, η οποία χρησιμοποιεί ως τρόπους έκφρασης της αλήθειας τα αποφθέγματα, τους ορισμούς και τις διδασκαλίες.

Τα αποφθέγματα που γράφουμε είναι τα φάρμακα που πρέπει να υπάρχουν στο φαρμακείο της κοινωνίας. (Απόστολος Πέτρος)

Οι ορισμοί που δίδουμε είναι η ανάλυση των συστατικών από τα οποία αποτελούνται τα φάρμακα. (Διδάσκαλος Σωκράτης)

Οι διδασκαλίες του Πνευματικού Κόσμου δίδουν τους κωδικούς που ανοίγουν τις πύλες του Παραδείσου. (Αριστοτέλης)

Σημασία έχει η ενέργεια του Λόγου και όχι η διάλεκτος. (ο Ων 15-1-2010)

Από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται απλός καθημερινός λόγος, για να γίνεται κατανοητός από τον κάθε άνθρωπο. Και αν οι καταγραφείς του Λόγου του Πνευματικού Κόσμου έκαναν κάποιο λάθος κατά την μεταφορά αυτού, ας τους τιμωρήσετε με την σκληρότερη κριτική που είναι η συγχώρεση.(Διδάσκαλος Σωκράτης)